Algemene voorwaarden

Cursusvoorwaarden De Kleine Vlinders
Shantala Babymassage en massage4kids

1. Inschrijving
Uw inschrijving is strikt persoonlijk en uw handtekening impliceert akkoordverklaring met de cursusvoorwaarden. Ook aanmeldingen per e-mail impliceren akkoordverklaring met de cursusvoorwaarde.
2. Bevestiging van inschrijving
Elke cursist(e) ontvangt na inschrijving een bevestiging. Op deze bevestiging worden cursustype en aanvang van de cursus vermeld.
3. Aantal inschrijvingen
De kleine vlinders behoudt zich het recht voor, indien het aantal inschrijvingen voor een cursus daartoe aanleiding geeft, afwijzend over uw inschrijving te beslissen. Indien het aantal inschrijvingen daartoe reden geeft is De kleine vlinders gerechtigd om de cursussen door te schuiven naar een latere datum of geen doorgang te laten vinden.
4. Cursusregels
Iedere cursist(e) dient zich te conformeren aan alle besluiten en maatregelen die De kleine vlinders in het algemeen heeft genomen. Indien een cursist(e) zich tijdens de les misdraagt, kan hem of haar door de docent verdere deelneming aan de les en de volgende lessen worden geweigerd.
5. Verzuim
Absentie van een cursist (e) tijdens de cursus ontheft de cursist (e) niet van de verplichting tot betaling. Verzuim van een of meerdere lessen geeft geen recht tot gedeeltelijke of gehele restitutie van het cursusgeld.
6. Lesmateriaal
Het lesmateriaal voor een cursus wordt verzorgt door De kleine vlinders en mag men behouden. Verkoop en/of geheel of gedeeltelijk overnemen, of ter inzage aan derden verstrekken van lesmaterialen is verboden.
7. Reis- en verblijfskosten
Reis- en verblijfskosten zijn in het cursusgeld inbegrepen. Reiskosten worden gerekend buiten een straal van 10 km
8. Inningskosten
Alle door De kleine vlinders te maken kosten voor inning van achterstallige cursusgelden, geen uitgezonderd, zijn voor rekening van de cursist (e).
9. Tijdsduur cursusovereenkomst
De cursusovereenkomst gaat in vanaf het ontvangen van het inschrijfformulier. Vanaf die dag ontstaat de verplichting van de cursist(e) tot betaling van het gehele cursusgeld met inachtneming van het gestelde in de annuleringsregeling (zie voorwaarde 10, voortijdige beëindiging van een cursus). De cursusovereenkomst eindigt op het moment dat de cursus waarvoor men ingeschreven heeft, in het normale geval beëindigd kan zijn.
10. Voortijdige beëindiging van een cursus
Een opzegging kan alleen schriftelijk, per brief of per e-mail. geschieden, waarbij rekening gehouden dient te worden met het volgende: bij annulering van een cursusovereenkomst tot een maand voor aanvang van de betreffende cursus wordt 10% van het cursusbedrag in rekening gebracht met een minimum van € 25,-. Bij annulering binnen een maand voor aanvang wordt 50% van het cursusbedrag in rekening gebracht. Bij annulering op of na de startdatum van de cursus zijn wij genoodzaakt de volledige kosten bij u in rekening te brengen en worden betaalde kosten niet gerestitueerd. Vervanging van deelname aan een cursus door een derde is mogelijk tegen betaling van %25,– administratie kosten. Een aanvraag voor vervanging moet echter uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van de cursus schriftelijk worden ingediend en in ons bezit zijn.
11. Veiligheid/ -aansprakelijkheid
Iedere deelnemer dient te zijn verzekerd tegen financiële gevolgen van ongevallen en andere schade, veroorzaakt of opgelopen tijdens de cursus en tijdens de heen- en terugreis. De kleine vlinders aanvaardt geen aansprakelijkheid binnen en buiten rechte, voor onmiddellijke gevolgen van deelnemers aan een onder haar auspiciën georganiseerde opleiding of instructie. Dit geld ook voor enig gevolg van het niet onverwijld uitvoeren en het niet juist opvolgen van, door of namens de leiding gegeven aanwijzingen of onjuist gebruik van het gehuurde of ter praktijkoefening te gebruiken materiaal.
12. Geschillen
Eventuele geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze cursusvoorwaarden van toepassing zijn of de betreffende cursusvoorwaarden en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als van juridische aard, zullen worden beslist door de volgens de normale competentie regels bevoegde Burgerlijk Rechter.
13. Rechten en verplichtingen
De wederzijdse rechten en verplichtingen uit de overeenkomst, eindigen zodra de overeenkomst is ontbonden.
14. Overige bepalingen
Alle gegevens die op de website staan vermeld, worden geacht tot deze cursusvoorwaarden te behoren. Adviezen en werkmethodes garanderen geen verbetering en mogen uitsluitend worden gebruikt in aanvulling op en nooit in de plaats van een reguliere behandelwijze.

Hensbroek, 5 januari 2017